Na kratko o nas

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre sta ustanovili Mestna občina Koper in Občina Izola na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre (Uradne list št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022 in Uradne objave Občine Izola, št. 12/22– v nadaljevanju Odlok). Zavod je ustanovljen za opravljanje svetovalne, terapevtske, diagnostične, vzgojno-izobraževalne, preventivne in  raziskovalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju duševnega zdravja otrok ter mladostnikov.

Poslanstvo

Svetovalni center Istre je ustanova, ki skrbi za otroke, mladostnike in starše, ki potrebujejo hitro in učinkovito svetovalno pomoč. Poleg diagnostičnega, raziskovalnega in svetovalno rehabilitacijskega dela, razvija tudi lastne metode, tehnike dela in vzgojno-izobraževalne programe, s preventivno, kompenzacijsko, korekcijsko in socialno integracijsko nalogo. 

Ob razumevanju, da je svetovalni center strokovna ustanova, ki je primarno usmerjena v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, opominjamo, izobražujemo, usposabljamo širšo družbeno skupnost o potrebah  in spremembah, ki so nujno potrebne za oblikovanje optimalnega okolja za ohranjanje duševnega zdravja otrok, mladostnikov in staršev. Svetovalni center Istre smo pomemben akter pri sistemski umestitvi vsebin in programov s področja duševnega zdravja v naši regiji.

Vizija

Postati ena najbolj učinkovitih ustanov na področju varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov, biti prepoznavni po odličnosti, kakovosti in zglednem odnosu do uporabnikov.

Temelji dela

Svetovalni center Istre izvaja dejavnosti, namenjene celoviti obravnavi otrok in mladostnikov, ki vključuje ter povezuje skrb za njihovo duševno zdravje, učno kompetentnost ter socialno vključenost. Svetovalni center Istre bo nudil pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi težavami, vedenjskimi težavami ter drugimi psihosocialnimi težavami in razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, doživljanju in delovanju v vrtcu, šoli ter na drugih življenjskih področjih.

Sodelovali bomo pri zagotavljanju pogojev za razvoj in udejanjanje vseh potencialov v zasebnem, družinskem, poklicnem in družbenem življenju ter čim lažji in hitrejši dostop do kakovostnih virov pomoči.

Svetovalni center Istre izvaja svojo dejavnost v skladu z nacionalnimi programi in veljavno zakonodajo s področij vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.

Vrednotenje organizacijske kulture

  • odgovornost in zanesljivost;
  • strokovnost in učinkovitost;
  • dostopnost (krajevna in časovna);
  • sočutnost in prilagodljivost;
  • spoštovanje in zaupanje;
  • dvigovanje ravni kakovosti in zadovoljstva zaposlenih;
  • zadovoljstvo uporabnikov;
  • kontinuirano izobraževanje in učenje.
Svetovalni center Istre

Osebna izkaznica

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre – Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell’Istria

Zaposleni

Skip to content