Predstavitev delovanja

Svetovalni center Istre izvaja dejavnosti namenjene celoviti obravnavi otrok in mladostnikov, ki vključuje ter povezuje skrb za njihovo duševno zdravje, učno kompetentnost ter socialno vključenost. Svetovalni center Istre bo nudil pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi težavami, vedenjskimi težavami ter drugimi psihosocialnimi težavami in razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, doživljanju in delovanju v vrtcu, šoli ter na drugih življenjskih področjih. Sodelovali bomo pri zagotavljanju pogojev za razvoj in udejanjanje vseh potencialov v zasebnem, družinskem, poklicnem in družbenem življenju ter čim lažji in hitrejši dostop do kakovostnih virov pomoči.

Svetovalni center Istre izvaja svojo dejavnost v skladu z nacionalnimi programi in veljavno zakonodajo s področij vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.

Vrednotenje organizacijske kulture

• odgovornost in zanesljivost;
• strokovnost in učinkovitost;
• dostopnost (krajevna in časovna);
• sočutnost in prilagodljivost;
• spoštovanje in zaupanje;
• dvigovanje ravni kakovosti in zadovoljstvo zaposlenih;
• zadovoljstvo uporabnikov;
• izobraževanje in učenje.

Cilji

Dolgoročni cilji

Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre so usmerjeni v preventivno delovanje, ki integralno povezuje dejavnosti varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov s spodbujanjem njihove socialne vključenosti ter učne kompetentnosti. Svoje delovanje bo širilo tako na druge dele Primorske regije kot tudi za slovensko mejo.

Cilji so strnjeni v naslednje, ki se medsebojno dopolnjujejo in prepletajo:

 • izvajanje timsko zastavljene strokovne pomoči otrokom in mladostnikom s psiho-socialnimi, razvojnimi in učnimi težavami, v sodelovanju z učitelji, vzgojitelji, svetovalnimi delavci, starši, drugimi zanje pomembnimi osebami in socialnim okoljem;
 • povezovanje psiho-socio-pedagoškega dela s preventivno-skupnostnim modelom dela;
 • širjenje in posredovanje strokovnega znanja in izkušenj delavcev Svetovalnega centra Istre za dobrobit čim večjemu številu otrok ter mladostnikov, kar dosegamo z različnimi oblikami izobraževanja delavcev drugih inštitucij ter nevladnih organizacij, katerih poglavitna dejavnost je pomoč otrokom in mladostnikom v stiski;
 • širjenje znanja ter osveščanje javnosti o nujnosti nudenja celostnih oblik pomoči mladim osebam, z mrežnim povezovanjem delovanja z drugimi izvajalci ter publicistično dejavnostjo;
 • pojmovanje slehernega psiho-socialnega problema kot presečišča bioloških, socialnih in psiholoških danosti ter procesov;
 • interakcijsko pojmovanje problema ob upoštevanju lastnosti in značilnosti vseh udeleženih – otrok in mladostnikov na eni strani ter njihovega socialnega konteksta na drugi strani;
 • aplikativno in razvojno-raziskovalno delovanje na področju duševnega zdravja, učne kompetentnosti ter socialne vključenosti otrok in mladostnikov;
 • ekosocialno delovanje na izhodiščih sistemske teorije, ki vključuje različne preventivne ter terapevtske pristope;
 • uresničevanje konceptov pomoči, ki upoštevajo in razvijajo zaščitne dejavnike za otroka in mladostnika;
 • integriranje različnih oblik pomoči, pri čemer je izbor odvisen od narave problema, realnih možnosti in sprejemljivosti za otroka ali mladostnika;
 • timsko delovanje, ob enakopravnih vlogah različnih strok;
 • udejanjanje koncepta dela za učence z učnimi težavami, ki je zasnovan celovito kot učinkovit sistem pomoči, izhajajoč iz empiričnih ugotovitev aktualne prakse in novih, obetajočih konceptov ter modelov;
 • upoštevanje različnih pogledov in stališč vseh udeleženih v dejavnostih centra;
 • razvijanje novih modelov pomoči ter spodbujanje prostovoljstva;
 • odpiranje dejavnost centra navzven, z vstopanjem strokovnjakov v življenjske prostore otrok in mladostnikov;
 • odpiranje centra vsem, ki jih povezuje skrb za duševno zdravje, socialno vključenost in učno kompetentnost otrok in mladostnikov;
 • strokovno odzivanje na spreminjajoče se družbene okoliščine;
 • povezovanje in sodelovanje v slovenskem, evropskem in širšem mednarodnem prostoru.

Organigram

Organigram

Za delovanje v letu 2023 skrbijo

Zaposleni

Vesna Starman direktorica
Anja Gams psiholog
Maja Lešnik psiholog
Magdalena Rožanc Dernikovič psiholog
Elis Miliani psiholog (od 1. 12. 2022)
Dorotea Kralj koordinator psihološke pomoči
Tarki Haskić specialno in reh. pedagog
Gabrijela Kukovec Pribac socialna delavka

Svet Zavoda

Ivo Štokovič predsednik
Dorotea Kralj podpredsednik
Tina Mojškerc član
Anton Baloh član
Barbara Dobrila član

Svet ustanoviteljev

Aleš Bržan predsednik
Milan Bogatič član

 

Prostorska zagotovitev

Svetovalni center Istre deluje v:

 • v Kopru: Mirenska ulica 2a in  Vergerijev trg 3
 • v Izoli: Postojnska 4 
 • V Piranu: Vojkova ulica 8
Skip to content