Svetovalno delo, SUP, Podpora svetovalnim službam

Glavni cilj vseh deležnikov je izboljšati duševno zdravje in odpornost otrok, mladostnikov in njihovih staršev, skrbnikov, učiteljev in vzgojiteljev. To lahko dosežemo s proaktivnim delovanjem, z zagotavljanjem številnih preventivnih storitev, zgodnjega posredovanja in predvsem z učinkovitimi strategijami, ki podprejo otroka in hkrati okrepijo njegovo okolje, da bo spodbujalo zdrave rezultate.

Področja SUP

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci s ciljem zboljšanja kvalitete učne klime v oddelku:

– analiza stanja s pomočjo različnih instrumentov (MRT, opazovalna lestvica…),

– izvedba vsebinskih razrednih ur,

– svetovalno-preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja,

– svetovalni/terapevtski pogovori s posameznimi učenci ali manjšo skupino učencev

– usposabljanje, spremljanje razrednikov. 

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji:

– pomoč učiteljem ob soočanju z vzgojno in disciplinsko problematiko,

– posvetovalno delo pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja,

– pomoč pri načrtovanju in uvajanju novih pristopov, programov, ki izboljšajo učno motivacijo itd.

– posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi (program razrednih ur, reševanje konfliktov, oblikovanje ustrezne oddelčne klime ipd.).

– posvetovanje z učitelji o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih,

– posvetovanje z učitelji o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje in o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (med odmori, v garderobi, na igrišču, v umivalnici in na stranišču, v jedilnici ipd.). 

Svetovalno in posvetovalno delo s starši:

– individualno svetovanje staršem o uspešnih strategijah oblikovanja ustreznih učnih navad, o učinkovitih pristopih k učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju ipd.,

– predavanja in delavnice za skupine staršev,

– osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih,

– svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave,

– posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence ipd. 

Okrepitev šolske svetovalne službe

Svetovalne službe čedalje pogosteje opozarjajo, da med otroki in mladostniki zaznavajo nove poglobljene stiske in posledično težave, ki jih le te prinašajo s seboj. Ali bodo zgolj prehodne narave, pa bo odvisno od tega, kako bodo otroke podprli s pomočjo preventivnega in kurativnega dela svetovalnih služb v šolstvu in lokalnem okolju. To je trenutno tudi edini način, da se prepreči zloma sistema zdravstvene pomoči, na področju duševnega zdravja.

 Cilje bomo dosegli, če bomo vnašali ustrezne vsebine kot so pomoč, podpora, usposabljanje ipd. v okolje, ki obkroža otroka in pomembno vpliva na njegov razvoj. Pomembno je, da so vsebine oblikovane personalizirano – glede na dejanske potrebe, kontinuirane, koordinirane in trajnostne.

Pripravljamo / izvajamo vsebine za:

ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA

Strokovni delavci vrtca izražajo potrebo predvsem pri pomoči otrokom in staršem pri razreševanju čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih težav. Koordiniramo pomoč in svetujemo tudi različnim skupinam uporabnikov tudi na terenu, v otrokovem socialnem okolju. Proaktivno sodelujemo na strokovnih aktivih.

ZA STROKOVNE DELAVCE OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL

Strokovnim delavcem bomo še naprej v oporo pri reševanju težav tako v obliki interventne skupine SUP kot intervizijskih srečanj in usposabljanj. Organizirali smo srečanja »Izmenjevalnice dobre prakse«, preko katerih bodo strokovni delavci delili svoje izkušnje in znanje svojim kolegom. Proaktivno bomo sodelovali na strokovnih aktivih.

ZA VODSTVO VIZ

Nudimo pomoč pri oblikovanju in izvajanju pedagoških konferenc, aktivov. Organiziramo predavanja za strokovne delavce in starše. V podporo smo pri reševanju perečih težav (daljše bolniške ŠSD, sodelovanje s starši otroka s čustveno vedenjskimi težavami, Romi v šoli, begunski otroci itd.).

ZA STARŠE

Organiziramo predavanja za starše in podporne skupine staršev, s ciljem oblikovanja podporne mreže staršem, ki se soočajo z različnimi težavami (razvojne, čustvene, ločitvene …). Vzpostavili bomo drugačen sistem »Šole za starše«, ki bo ciljno usmerjena za določene skupine staršev.  Povezali se bomo tudi s šolo za starše, ki jo izvaja ZD in v okviru  »PREDPORODNA PRIPRAVA IN STARŠEVSTVO« izvedli izobraževanja za bodoče starše.

ZA UPORABNIKE UP

Skupina psihoterapevtov različnih modalitet, izvaja individualne in skupinske oblike svetovanj in delavnice. Organizirali bomo različne oblike pogovornih srečanj v sodelovanju z vodstvom študentske organizacije in kariernim centrom UP.

ZA LOKALNO SKUPNOST

Lokalna skupnost je zelo pomembna pri oblikovanju okolja, ki spodbuja razvoj, izražanje, omogoči podporo, angažiranje itd., zato bomo proaktivno delovali s predlogi, organizacijo aktivnosti za promocijo varovanja duševnega zdravja, destigmatizaciji, spodbujanju povezovanja institucij in uporabnikov.

Povezali bomo  Obrtno-gospodarsko zbornico in lokalnimi podjetji, da bi olajšali karierno pot mladih. Povezali bomo raziskovalne institucije z mladimi, ki si želijo nadgradnje znanja (npr. nadarjeni učenci).

Strokovne institucije in NVO, ki skrbijo za varovanje duševnega zdravja v naši regiji, bomo povezali v Lokalni Akcijski Strokovni Tim in s tem dosegli medresorsko sodelovanje in vključitev civilne družbe, s ciljem detektirati in analizirati težave, načrtovati rešitve s ciljem ustvariti podporno okolje, uvesti programe promocije in preventive, enakomerno razporejenih in preprosto dostopnih brezplačnih storitev obveščanja, svetovanja in osebne pomoči v naši regiji, še posebej pa zagotoviti kakovostne in dostopne storitve in programe za osebe s težavami v njihovih okoljih.

PROSTOVOLJSTVO

V sodelovanju z UP izvajamo vsebine s prostovoljci.

MENTORSTVO

Izvajamo mentorstvo študentom socialne pedagogike, biopsihologije in uporabne psihologije.

PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Svetovalni center Istre bo ozaveščala strokovno in laično javnost preko svoje  spletne strani, FB strani, organizacijo strokovnih konferenc, predavanj za splošno javnost in s sodelovanjem da dogodkih, ki jih organizirajo ustanoviteljice.

Poseben poudarek bo na medijih, ki hitreje dosežejo uporabnike: video posnetki, spletni pogovori, podlistki ipd.

Skip to content