Statut

STATUT SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE ISTRE/ CENTRO DI CONSULENZA PER I BAMBINI, I GIOVANI E I GENITORI DELL’ISTRIA

Pripravila: mag. Vesna Starman

avgust, 2022

Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06),  in 27. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre (Uradni list RS, št. 85 z dne 17. 6. 2022), je Svet zavoda je na svoji seji dne 22. 8. 2022 sprejel

 

STATUT

SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE ISTRE/

CENTRO DI CONSULENZA PER I BAMBINI, I GIOVANI E I GENITORI DELL’ISTRIA

 

 1. TEMELJNE DOLOČBE

1.člen

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre ( v nadaljnjem besedilu: zavod) je javni zavod, ki ga je za opravljanje svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno- izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja, v posameznih elementih pa tudi na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti, ustanovili Mestna občina Koper in Občina Izola (v nadaljnjem besedilu: soustanoviteljici).

2.člen

(1) Ime Svetovalnega centra je: SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE ISTRE/ CENTRO DI CONSULENZA PER I BAMBINI, I GIOVANI E I GENITORI DELL’ISTRIA

(2) Skrajšano ime zavoda je: SVETOVALNI CENTER ISTRE

(3) Kratica zavoda: SCOMSI

(4) Sedež zavoda je v Kopru, Mirenska 2 a ter Vergerijev trg 3, 6000 Koper

(5) Svetovalni center Istre je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru pod zaporedno številko vpisa: 2022/54974 in matično številko: 9162623000.

3.člen

Zavod je pravna oseba in ima okroglo štampiljko (pečat ) s premeroma 35 mm. Na obodu pečata je izpisano Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre, v notranjem obodu pa Centro di consulenza per i bambini, i giovani e i genitori dell’Istria . Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo, varovanje in uničevanje ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi s sklepom direktor/ica zavoda. Zavod uporablja logotip z motivom treh krogov, ki ilustrira tako posamezne dejavnosti zavoda, kakor tudi ciljne skupine in zaokroža celostno podobo zavoda. Oblikovno in vsebinsko motiv nakazuje povezanost, simbolizira podporo, ki jo uporabniki lahko dobijo. Izhajali smo iz ekološko sistemske teorije, ki pravi, da okolje, ki je pomembno za posameznikov razvoj, ni omejeno na posamezen, spreminjajoči se prostor, ampak je to razvrstitev koncentričnih struktur, ki so medsebojno povezane in v interakciji.

 1. DEJAVNOST ZAVODA

4.člen

(1) Naloge iz Odloka o ustanovitvi zavoda, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) razvrščene:

C18.110 Tiskanje časopisov

C18.120 Drugo tiskanje

C18.130 Priprava za tisk in objavo

C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

J58.110 Izdajanje knjig

J58.130 Izdajanje časopisov

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike

J58.190 Drugo založništvo

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov

J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

J63.120 Obratovanje spletnih portalov

J63.990 Drugo informiranje

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

M74.300 Prevajanje in tolmačenje

M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

N82.200 Dejavnost klicnih centrov

N82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj

O84.120 Urejanja zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

Q88.910 Dnevno varstvo otrok

Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

R91.011 Dejavnost knjižnic

R91.012 Dejavnost arhivov

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

R 90.010 Umetniško uprizarjanje

S94.120 Dejavnost strokovnih združenj

S94.990 Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij

S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene dejavnosti

 

(2) V okviru registrirane dejavnosti zavod opravlja predvsem naslednje naloge in storitve:

– izvaja usposabljanje, izobraževanje, izpopolnjevanje, svetovanje, intervizijo in supervizijo kot spremljajočo dejavnost na področjih vzgoje in izobraževanja za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce v vrtcih in šolah, starše oziroma družino, otroke in mladostnike;

– zavod izvaja storitve ki spremljajo izobraževalne procese in sisteme – motiviranje in svetovanje za učenje, svetovanje za izobraževanje, identifikacija nadarjenih in skrb za njihov razvoj,  karierna orientacija, uvajanje novih metod poučevanja, preventivne dejavnosti;

– zavod izvaja tudi socialne, svetovalne in druge storitve, ki se nudijo otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam na domu, v šoli, v vrtcu ali drugi ustanovi;

– šolsko in družinsko mediacijo, dejavnosti v zvezi z usmerjanjem otrok in mladostnikov, dejavnosti za preprečevanja nasilja ali mučenja, družinsko svetovanje, krepitev socialne mreže, ambulantno delo z individualno obravnavo, svetovanjem in terapijo razvojnih, psihosocialnih, učnih in drugih motenj otrok in mladostnikov.

(3) Podrobna opredelitev dejavnosti je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda ter v sodnem registru.

(4) Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost s spremembo tega statuta, če s tem soglaša ustanovitelj.

(5) Spremembo ali razširitev dejavnosti lahko predlaga ustanovitelj, član sveta zavoda, strokovni svet zavoda ali direktor.

(6) Organizacija zavoda se določi v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE

5.člen

(1) Zavod zastopa in predstavlja direktor/ica. V času odsotnosti nadomešča direktorja/ico delavec/delavka zavoda, ki jo/ga za nadomeščanje pooblasti direktor/ica. V času nadomeščanja ima pooblaščeni delavec/delavka vsa pooblastila direktorja/ice. Direktor/ica lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi druge delavce zavoda.

(2) Za zavod podpisuje direktor/ica, v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo, pa tudi drugi delavci zavoda.

(3) Zavod izvaja dejavnosti v skladu z razvojnim načrtom in letnim programom dela. Razvojni načrt sprejme svet zavoda ter ga potrdi Občinski svet. Letni program dela sprejme svet zavoda, le temu pa mora skladno s 4. alinejo 19. člena tega odloka o ustanovitvi zavoda podati Občinski svet soglasje.

(4) V letnem programu se opredelijo letni obseg in vrste aktivnosti, ki jih kot javno službo sofinancira ustanovitelj ter druge aktivnosti zavoda.

(5) Dejavnost zavoda se lahko s soglasjem ustanovitelja razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.

6.člen

V odnosih, vezanih na plačilni promet, podpisujejo listine direktor/ica, računovodja in podpisniki, ki jih v skladu s predpisi imenuje direktor/ica.

 

 1. ORGANI ZAVODA

7.člen

(1) Zavod ima naslednje organe:

 • Svet zavoda kot organ upravljanja.
 • Strokovni svet kot strokovni organ.
 • Direktor/ica Svet Zavoda lahko za posamezna področja iz svoje pristojnosti oblikuje stalne in začasne organe (komisije, odbore).

1.Svet zavoda

8.člen

(sestava in odločanje sveta zavoda)

 

 • Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet (5) članov, in sicer:
 • trije (3) predstavnika ustanoviteljev, od katerih imenuje Mestna občina Koper dva (2) predstavnika in Občina Izola enega (1) predstavnika;
 • en (1) predstavnik zaposlenih in
 • en (1) predstavnik zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov.
 • Predstavniki soustanoviteljic imajo skupno 3 glasove, ki so porazdeljeni na posamezno soustanoviteljico v sorazmerju z deležem upravljanja iz 4. člena tega odloka. Sorazmerni delež glasu za Mestno občino Koper znaša 1,14 glasov, za Občino Izola pa 0,72 glasu.
 • Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za mandatno obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar zaporedoma največ dvakrat.
 • Direktor/ica zavoda ne more voliti in biti izvoljen-a oziroma imenovan-a v svet zavoda.

(6) Članu/članici sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, če:

– sam-a zahteva razrešitev;

– je zaradi bolezni najmanj osem mesecev odsoten/na ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;

– je odpoklican-a.

 1. člen

Delavci zavoda izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda z neposrednimi in tajnimi volitvami. Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo delavci na zboru, ki ga skliče predsednik sveta. Na tem zboru delavci izvolijo tudi tričlansko volilno komisijo. V svet zavoda so izvoljeni delavci, ki dobijo na neposrednem tajnem glasovanju največ glasov. V primeru, da je več kandidatov dobilo enako število glasov, se za te kandidate volitve ponovijo.

 1. člen

Predstavnika ustanoviteljic v svetu zavoda imenuje Mestni svet Mestne občine Koper in Občinski svet občine Izole. Predstavnika zainteresirane javnosti v svetu zavoda imenuje Svet ustanoviteljev in sicer na podlagi izvedenega javnega poziva izmed polnoletnih občanov, ki imajo stalno prebivališče na območju občin ustanoviteljic. Javni poziv se v enakem besedilu objavi na spletnih straneh vseh ustanoviteljic. Poleg javnega poziva lahko Svet ustanoviteljev imenuje predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov tudi neposredno.

 1. člen

Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda izmed članov in sicer z večino glasov vseh članov sveta zavoda.

 1. člen

(delovanje in naloge sveta zavoda)

 

 • Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom sveta zavoda.
 • Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
 • sprejema statut,
 • imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
 • sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
 • sprejema finančni načrt in program dela zavoda,
 • sprejema letno poročilo zavoda,
 • odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki,
 • nadzira zakonitost dela, upravljanje in poslovanje zavoda,
 • sprejema druge splošne akte zavoda,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
 • nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
 • ocenjuje delo direktorja,
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
 • sprejema akt o notranji organizaciji dela,
 • odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
 • imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta,
 • predlaga soustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor soustanoviteljic,
 • sprejema cene storitev zavoda,
 • daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
 • daje direktorju in soustanoviteljicama pobude in predloge s področij dela zavoda,
 • opravlja druge, z zakoni, s tem odlokom in akti zavoda določene naloge.
 • K aktom iz prve do vključno šeste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje Svet ustanoviteljev.
 • Svet zavoda veljavno sprejme odločitev z večino glasov navzočih članov, razen statuta, finančnega načrta, delitve presežkov prihodkov nad odhodki, imenovanja oziroma razrešitve direktorja ter letnega programa dejavnosti, ki se sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta centra.
 • Seje sveta zavoda sklicuje njegov predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa član sveta centra, ki ga pooblasti predsednik. Predsednik sveta ali od njega pooblaščeni član sveta zavoda je dolžan sklicati sejo na predlog strokovnega sveta, direktorja zavoda, najmanj tretjine članov sveta ali ustanovitelja. Druga pravila za delo sveta zavoda določa Poslovnik o delu sveta zavoda.
 1. Strokovni svet zavoda
 2. člen

(1) Strokovni svet sestavljajo direktor, strokovni delavec, zaposlen v zavodu ter trije zunanji strokovni delavci.

(2) Člane strokovnega sveta imenuje svet zavod na predlog direktorja.

(3) Strokovni svet vodi direktor/ica zavoda.

14.člen

(1) Strokovni svet ima naslednje naloge:

 • daje strokovna izhodišča za razvojni program,
 • daje strokovna izhodišča za letni program dela zavoda;
 • daje direktorju/ici mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
 • daje mnenja o strokovnih vprašanjih, ki se pojavljajo ob izvajanju letnega programa dela;
 • daje mnenja, pobude in predloge o razvoju dejavnosti na strokovnem področju;
 • obravnava poročila o izvrševanju letnega programa dela in daje mnenja k njim;
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda;
 • določa strokovne podlage za letne programe dela in za programe razvoja zavoda;

(2) Strokovni svet zavoda mora obravnavati vsa vprašanja, pobude in predloge, ki jih v zvezi z njegovo pristojnostjo pripravijo in nanj naslovijo direktor, svet zavoda ali ustanoviteljici.

 1. člen

(1) Strokovni svet zavoda deluje na sejah strokovnega sveta zavoda.

(2) Predsednik strokovnega sveta zavoda sklicuje seje strokovnega sveta. Seja strokovnega sveta mora biti najmanj dvakrat letno. Na pisno zahtevo sveta zavoda, ustanoviteljic ali dveh članov strokovnega sveta je dolžan sklicati sejo najpozneje v roku 15 dni od prejete zahteve, ki mora biti pisna in obrazložena.

(3) Strokovni svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji prisotnih večina članov strokovnega sveta zavoda. Sklep strokovnega sveta zavoda je veljaven, če zanj glasuje večina članov strokovnega sveta zavoda.

(4) Strokovni svet zavoda pri svojem delu uporablja določbe poslovnika, ki ureja delo sveta zavoda.

 1. Direktor
 2. člen

(1) Poslovodni organ zavoda je direktor, ki je hkrati tudi strokovni vodja zavoda. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda. K imenovanju in razrešitvi dajeta soglasje ustanoviteljici. Pogodbo o zaposlitvi direktorja za zavod podpiše predsednik sveta zavoda. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

 

 1. člen

(naloge direktorja/direktorice)

Poslovodni organ zavoda je direktor, ki opravlja zlasti naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa zavod,
 • odgovarja za zakonitost dela zavoda,
 • organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 • pripravlja programe dela in programe razvoja zavoda ter finančne načrte in poslovna poročila zavoda,
 • pripravlja sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki jih sprejema svet zavoda,
 • izvršuje odločitve sveta zavoda,
 • predlaga člane strokovnega sveta zavoda,
 • vodi delo strokovnega sveta zavoda,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • spremlja delo delavcev zavoda in jim svetuje,
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede,
 • skrbi za sodelovanje zavoda z javnimi vzgojno-izobraževalnimi in drugimi zavodi, organizacijami in službami,
 • skrbi za obveščanje uporabnike storitev o zadevah v zvezi z zagotavljanjem le-teh,
 • določa sistemizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo, tem odlokom in statutom.

 

 1. člen

(1) Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.

(2) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev in pogojev iz odloka o ustanovitvi javnega zavoda, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– obvlada strokovno področje zavoda in uživa strokovni ugled in

– predloži ustrezen program razvoja in delovanja zavoda.

(3) Direktorja lahko svet zavoda razreši pred potekom časa, za katerega je imenovan, iz razlogov, ki jih določa zakon. Pri tem mora svet zavoda predhodno obvezno pridobiti soglasje ustanoviteljic.

 1. člen

Direktor lahko v skladu s predpisi in splošnimi akti zavoda s pogodbo prenese opravljanje posameznih tehničnih in strokovnih opravil ter storitev na posamezna podjetja, ustanove ali posameznike, ki izpolnjujejo pogoje za kvalitetno opravljanje teh opravil oziroma storitev.

 1. člen

Delo zavoda je javno. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren direktor. Javnost se izključi, kadar zakon ali na podlagi zakona izdan predpis določa, da so določeni podatki zaupni.

 

 1. DELAVCI ZAVODA
 2. člen

(1) Z aktom o organizaciji in aktom o sistemizaciji delovnih mest se v zavodu določijo sistemizirana delovna mesta, potrebno število delovnih mest, pogoji za zasedbo delovnih mest, opis oziroma vsebina dela na delovnih mestih in drugi pogoji ter zahteve, določene v predpisih s področja plač javnih uslužbencev in druge veljavne zakonodaje.

 1. člen

V zavodu so zaposleni delavci s polnim in s krajšim delovnim časom od polnega. Zavod lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas pod pogoji, ki jih določa zakon, enako velja za sklepanje pogodb civilnega prava.

 1. člen

Pred nastopom dela mora izbrani kandidat podpisati pogodbo o zaposlitvi. Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi, mora biti kandidat seznanjen z vsebino pogodbe o zaposlitvi, veljavno kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja in drugimi splošnimi akti, s katerimi se določajo njegove pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.

 1. DELOVANJE SINDIKATA ZAVODA
 2. člen

V zavodu lahko deluje več sindikatov, v katere se delavci združujejo prostovoljno. Sindikat izvoli sindikalnega poverjenika, ki izvršuje svoja pooblastila v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

VII. POSLOVNA TAJNOST in VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

Za tajne se štejejo podatki in listine:

 • podatki in dokumentni, ki so z zakonskimi in drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost;
 • podatki, dokumenti in poročila, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
 • podatki, dokumenti in poročila, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija;
 • podatki in dokumenti iz ponudb pri razpisih li javnih natečajih do objave rezultatov;
 • podatki in dokumenti, katerih objava bi škodovala zavodu ali posameznikom in jih kot take določi direktor;
 • vsi osebni in drugi podatki o zdravstvenem, psihičnem, socialnem in drugih stanjih oseb, ki jih zavod obravnava.
 1. člen

Podatke in listine, ki veljajo za zaupne, morajo varovati vsi delavci zavoda, tudi prostovoljci, pripravniki, specializanti in študenti na praksi, ne glede na to, kako so za njih izvedeli in tudi po prenehanju pogodbe o zaposlitvi oz. sodelovanja z zavodom. Podatke in listine, ki se štejejo za zaupne, lahko sporoči drugim osebam samo direktor ali za to pooblaščena oseba, razen če zakon, ali na podlagi zakona izdan predpis določa drugače. Delavci morajo biti na nedvoumen način obveščeni, kateri podatki se štejejo za zaupne.

 1. člen

(1) Zavod vodi, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, evidenco uporabnikov storitev, ki je prijavljena v register zbirk podatkov pri informacijskem pooblaščencu..

(2) Vpis v Evidenco uporabnikov storitev se opravi na osnovi osebne privolitve posameznika, ki je pogoj za pridobitev storitev ki jih zavod opravlja. Vodenje Evidence uporabnikov in obdelovanje osebnih podatkov uporabnikov se opravlja za namen obdobnih statističnih poročil o opravljenih storitvah in za reševanje problemov uporabnikov, zaradi katerih le-ti iščejo usluge svetovalnih delavcev zavoda.

(3) Osebni podatki iz Evidence uporabnikov storitev se ne iznašajo iz države in se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

(4) Vsi delavci zavoda, tudi prostovoljci, pripravniki, specializanti in študenti na praksi, so dolžni s podatki iz zbirke ravnati v skladu z Zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

 1. člen

(1) Ustanoviteljici zagotavljata zavodu sredstva za nemoteno delo ter premoženje, s katerim zavod že upravlja in ga uporablja.

(2) Premoženje, ki ga zavod upravlja, je last soustanoviteljic. Zavod lahko razpolaga s
premičnim premoženjem s soglasjem soustanoviteljic.            
(3) Zavod upravlja nepremičnine in premičnine, ki jih vsaka soustanoviteljica posamično da v
upravljanje zavodu s posebno pogodbo, ki se sklepa med soustanoviteljico in zavodom.
Nepremičnine so namenjene izključno za izvajanje dejavnosti, za katere je zavod
ustanovljen.
(4) Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren soustanoviteljicama.

 1. člen

(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
iz proračunskih sredstev soustanoviteljic glede na deleže upravljanja,
iz proračunskih sredstev lokalnih skupnosti,
iz državnega proračuna,
iz mednarodnih/evropskih programov,
s prodajo blaga in storitev na trgu,
iz sredstev na podlagi pogodb in drugih poslovnih razmerij,
z donacijami, sponzorskimi sredstvi, darili in iz drugih virov na način in pod pogoji,
določenimi z veljavnimi predpisi.

(2) Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in
prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne
službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu.

 1. člen

(zakonitost upravljanja s finančnimi sredstvi in zaposlenimi)

(1) Zavod opravlja finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v skladu z veljavno
področno zakonodajo, ostalimi predpisi in poslovno finančnimi načeli.
(2) Plače in pravice iz delovnega razmerja zaposlenih v zavodu se zagotavljajo v skladu s
predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju.

 1. člen
  (presežek in primanjkljaj)

(1) Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje
dejavnosti, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme s soglasjem Sveta
ustanoviteljev na predlog sveta zavoda.           
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča Svet ustanoviteljev na predlog
direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.

 

 1. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
 2. člen

(pravice, obveznosti in odgovornost zavoda)

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(3) Soustanoviteljici podrejeno odgovarjata za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenjajo v proračunu za dejavnost zavoda.

(4) Soustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

 1. člen
  (skrbnost dobrega gospodarja)

Zavod prevzema odgovornost in skrbnost za dobro gospodarjenje s sredstvi in premoženjem, namenjenimi za izvajanje njegove dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi in premoženjem, ki so last soustanoviteljic.

 1. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED SOUSTANOVITELJICAMA IN ZAVODOM
 2. člen
  (pravice in obveznosti zavoda do soustanoviteljev)

(1) Zavod zagotavlja vse obveznosti do soustanoviteljic v skladu z zakonom in drugimi
predpisi s področja, ki ga pokriva.
(2) Zavod je dolžan soustanoviteljicama dostaviti finančni načrt in program dela, zaključni
račun z bilanco uspeha, najmanj enkrat letno. Na zahtevo soustanoviteljic mora zavod tudi
pogosteje poročati o izvrševanju programa dela in razvoja zavoda ter po potrebi
posredovati druge podatke, potrebne za spremljanje dejavnosti in za statistične namene
ter ostalo dokumentacijo v skladu z zakonodajo.

 1. člen
  (pravice in obveznosti soustanoviteljev do zavoda)

(1) Soustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremljata in nadzirata namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– zavodu zagotavljata prostore in sofinancirata njegovo delovanje;
– opravljajo druge zadeve v skladu s predpisi.
(2) Soustanoviteljici lahko zahtevata od zavoda pisna poročila o izvajanju dejavnosti, zavod pa jima mora dovoliti pregled dokumentacije.

 

 1. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
 2. člen

(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za ostale obveznosti, ki ne nastajajo zaradi izvajanja javne službe, ki jo izvaja v imenu in na račun ustanovitelja.

(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za druge naročnike.

 

XII. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJIC

 1. člen

(naloge sveta ustanoviteljev)

 

 • Soustanoviteljici sta dolžni svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogočajo zavodu nemoteno delovanje.
 • V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:
 • občinam soustanoviteljicam predlaga statusne spremembe zavoda;
 • občinam soustanoviteljicam predlaga prenehanje zavoda v skladu z določili zakona in statuta zavoda;
 • daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda v skladu z določili zakona;
 • občinam soustanoviteljicam predlaga spremembo sedeža ali imena zavoda;
 • občinam soustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda;
 • daje soglasje k statutu zavoda;
 • daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela;
 • daje soglasje k letnemu poročilu zavoda;
 • daje soglasje k razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki zavoda;
 • izvaja javni poziv za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov v svet zavoda;
 • daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest;
 • odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
 • Občinska sveta občin ustanoviteljic lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljev in do njih zavzameta stališče.

XIII. SPLOŠNI AKTI

 1. člen

(1) Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi
splošnimi akti.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem Sveta ustanoviteljev. Druge splošne akte
sprejme svet zavoda, če ni s statutom ali pravili zavoda določeno, da jih sprejme direktor.
Razmejitev pristojnosti med svetom zavoda in direktorjem, kar ni opredeljeno s tem
odlokom, se določi v statutu zavoda.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Statut sprejmejo člani sveta zavoda z večino glasov. Veljati začne z dnem, ko k njemu poda soglasje svet ustanoviteljev.

Skip to content